Rekisteriseloste

Tietosuojaseloste

Kellokeskus asiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Lahden Kellokeskus Oy (myöhemmin Yhtiö)
Osoite: Aleksanterinkatu 25, 15140 Lahti.
Puhelin: 03 882 882
Sähköposti: kellokeskus(a)kellokeskus.fi
Y-tunnus: 0148453-7

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Santtu Tsutsunen, postiosoite: PL 222, 15141 Lahti. sähköpostiosoite: kellokeskus(a)kellokeskus.fi

3. Rekisterin nimi
Asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyperuste
Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoituksena on olemassa olevien asiakkaiden osalta asiakassuhteiden ylläpito. Henkilö- ja ostotietoja käsitellään lisäksi Yhtiön tuotteiden ja palveluiden myyntiä ja markkinointia varten. Yhtiö voi toteuttaa henkilötietojen profilointia markkinoinnin kohdentamiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakkaan antama suostumus.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri pitää sisällään Yhtiön asiakkaiden henkilötietoja, joita ovat etunimi, sukunimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, profilointiin ja tuotteiden ostamiseen liittyviä tietoja sekä asiakkaiden itse Yhtiölle tiedoksi antamaa tietoa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään ja asiakassuhteen elinkaaren eri vaiheissa.

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
Henkilötietoja voidaan siirtää Yhtiön myynti- ja markkinointiyhteistyökumppaneille Yhtiön lukuun suoritettavia markkinointitoimenpiteitä varten.

8. Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Henkilötietojen säilytysaika
Asiakkaan henkilökohtaisia tietoja säilytetään tarvittavan ajan, jotta voidaan täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset liikesuhteeseen perustuen. Henkilötiedot voidaan säilyttää tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai Yhtiön sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa. Asiakkaiden henkilötiedot säilytetään suoramarkkinointirekisterissä niin kauan kuin asiakkuus jatkuu ja rekisteröity ei ole kieltänyt suoramarkkinointia. Tällöin suoramarkkinointirekisterissä voidaan kuitenkin säilyttää tieto suoramarkkinoinnin kieltämisestä.

10. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastuspyyntö tulee toimittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna Timanttiset Kellokeskus -myymälään tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjälle.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista, poistamista ja käsittelyn rajoittamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa korjaamista, poistamista ja käsittelyn rajoittamista. Pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjälle kirjallisesti ja allekirjoitettuna.

12. Oikeus peruuttaa suostumus
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen.

13. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että Yhtiö ei ole käsitellyt henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

14. Tietoturva
Sähköisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Yhtiön tietojärjestelmään, mikä on palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattu. Sähköisiin tietoihin pääsy on rajattu vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Manuaalista aineistoa tulostetaan vain tarvittaessa. Luottamuksellinen aineisto tuhotaan asianmukaisesti.

15. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 4.4.2024.

Rolex-osio
Kun navigoit verkkosivustomme Rolex-osiossa, voit olla vuorovaikutuksessa www.rolex.com sivustolta upotetun sisällön kanssa. Tällöin www.rolex.com sivuston käyttöehdot, tietosuojaseloste ja evästekäytännöt ovat yksinomaan sovellettavissa.

Käyttöehdot
Rolex-osio
Kun navigoit verkkosivustomme Rolex-osiossa, voit olla vuorovaikutuksessa www.rolex.com sivustolta upotetun sisällön kanssa. Tällöin www.rolex.com sivuston käyttöehdot, tietosuojaseloste ja evästekäytännöt ovat yksinomaan sovellettavissa.

Copyright Lahden Kellokeskus Oy 2024